Praktijk voor orthopedagogische en psychologische zorg

 • Hulpvraag

  Soms verloopt de ontwikkeling of opvoeding van een kind of jongere niet naar wens en is er meer hulp nodig dan ouders en/of school kunnen bieden. Hulpverlening door een professional kan dan wenselijk zijn om meer zicht te krijgen op de knelpunten en gewenste veranderingen.

 • OO™ kan onderzoek doen om er achter te komen met welke problemen kinderen/jongeren en ouders kampen en wat daarvan de oorzaken zijn. Ook is zij bevoegd om diagnoses te stellen en kan er een plan voor begeleiding en behandeling opgesteld worden, waarbij OO™ toewerkt naar een oplossing. OO™ gaat uit van wat een kind of jongere en zijn omgeving wél kunnen en richt haar behandeling op een realistische verbetering van het maatschappelijk functioneren van kinderen/jongeren.

Gebieden

 • Leer- en studieproblemen: op het gebied van lezen, spelling, rekenen, dyslexie, dyscalculie of algehele achterstand.
 • Werkhoudingsproblemen: moeite met taakgerichtheid, een lage motivatie, zwakke concentratie of faalangst.
 • Capaciteitenonderzoek: voor haalbaarheid van het huidig of toekomstig school-/opleidingsniveau.
 • Hoogbegaafdheidsonderzoek: begaafdheids-, omgevings- en persoonlijkheidsfactoren worden hierbij betrokken.
 • Emotionele problemen: teruggetrokken gedrag, angstproblemen, stemmingsproblemen of moeite met de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen.
 • Gedragsproblemen: druk en impulsief gedrag, opstandig gedrag of antisociaal gedrag.
 • Sociale vaardigheidsproblemen: moeite met assertiviteit, sensitiviteit of weerbaarheid, problemen in de sociaal-emotionele wederkerigheid of non-verbale en verbale communicatie.

Onderzoek, behandeling en therapie

 • Handelingsgerichte diagnostiek: systematische, vraaggestuurde en oplossingsgerichte manier van werken. Analyseren van problemen bij cliënt en omgeving met als doel het geven van een passend advies, gericht op positieve en veranderbare kenmerken.
 • Kortdurende behandeling volgens KOP/PrOP-model (Klachten/Probleem = Omgeving x Persoonlijke stijl): centraal in dit model staan de capaciteiten waarover kinderen/jongeren en hun omgeving zelf beschikken en de stimulering ervan.
 • EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing): effectief bij een posttraumatische stressstoornis, maar kent ook toepassingen bij een breed scala van andere psychische klachten als faalangst, spanningen, somberheid, een negatief zelfbeeld en burn-out.
 • Oplossingsgerichte therapie: het accent ligt niet op de problemen en wat daarvan de oorzaken kunnen zijn, maar op de doelen; op wat de cliënt wil bereiken en wat zij/hij daarvoor kan doen.
 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy): leert je een zachtaardige houding aan te nemen t.o.v. alles wat je denkt, voelt en ervaart, terwijl je tegelijkertijd op weg gaat om je doelen en dromen te verwezenlijken. ACT is bruikbaar bij diverse psychische en lichamelijke klachten.

Aanmelden

Als ouder kunt u uw dochter/zoon telefonisch of per e-mail aanmelden bij OO™, jongeren vanaf de leeftijd van 16 jaar kunnen zichzelf aanmelden.

Traject

Samen met u/jou wordt nagegaan welke problemen worden ervaren en wat de hulpvragen zijn. Vervolgens wordt in overleg bekeken wat OO™ voor u/jou kan doen, welk traject wordt gekozen en hoe dit wordt afgestemd op de hulpvragen. Op grond van deze informatie geeft u/jij toestemming voor het gekozen traject; de diagnostiek, behandeling en/of therapie. OO™ zal ook het verdere verloop van het traject met u/jou blijven bespreken en zonodig bijstellen.